Foreslå kandidater

Norsk genressurssenter ønsker tips og/eller nominasjon av kandidater til prisen. Frist for nominering av kandidater er 15. mai det angjeldende år.

Neste frist gjelder prisen for 2012 og er 15. mai 2012. Send begrunnet forslag til Norsk genressurssenter, pb 115, 1431 Ås eller på e-post til genressurser@bioforsk.no

Hvem kan få prisen?

PLANTEARVEN-prisen kan gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en særlig fortjenestefull innsats innen bevaring og bruk av genetisk mangfold innen planter. Ved bedømmelsen legges vekt på innsats innen et eller flere av områdene:

  • Opplysning og informasjonsvirksomhet som fremmer interessen for PLANTEARVEN på en positiv måte.
  • Aktiv bevaring av verdifullt plantemateriale gjennom innsamling og kontinuerlig stell og vedlikehold av plantemateriale eller verdifulle voksesteder
  • Aktive bidrag til økt bruk av gammelt plantemateriale f.eks. innen foredling, bidrag til spredning av plantegenetisk mangfold, restaurering av voksesteder for verdifulle planter i kultur eller natur, bruk av historisk plantemateriale i nye sammenhenger, samt spesiell innsats innen produksjon og omsetning av PLANTEARVEN – planter.
  • Aktiv innsats for å overvåke og ta vare på arter og genotyper av nytteplanter i naturområder der disse er truet.
  • Andre forhold som kan være av betydning for bevaring og bruk av plantegenetiske ressurser.

Prosedyre for nominering av kandidater

Nominering av kandidater til prisen kan gjøres av alle. Anbefaling med begrunnelse sendes Norsk genressurssenter innen 15. mai hvert år.

Genressursutvalg for kulturplanter vurderer kandidatene og tildeler prisen. Hvem som vinner prisen og hvor den deles ut gjøres kjent gjennom massemedia, og på Genressurssenterets Internettsider.