Prakthjelm

Ranunculaceae

Foto: © Brynhild Mørkved

Prakthjelm skiller seg fra storhjelm ved at den er helt glatt på blomsterskaftet, og den er hårete bare på innsiden av dekkbladene. Hjelmen er noe mer langstrakt enn hos storhjelm. Til Tradisjonshagen i Tromsø er det samlet inn mye prakthjelm og det er ganske stor variasjon innen arten. Det er forskjeller i blåfargen, i blomtstertetthet, og type forgrening i blomsterstanden.

Fremstad og Solem beskriver også variasjoner i prakthjelm fra Trøndelag. I litteraturen er det ikke beskrevet varianter innen denne arten.

Prakthjelm er yngre enn storhjelm. Lange angir at den er omtalt i et tysk verk i 1793. I Danmark er den dokumentert dyrket i 1817 og omtalt i en dansk hagebok i 1834.

Den er oppført i Rathkes oversikt over plantene i botanisk hage i Christiania i 1823.

Både storhjelm og prakthjelm omtales i Tøgersens hagebok fra 1873. Vi må anta at prakthjelm ble en vanlig hageart i Norge i løpet av 1800-tallet. Schübeler nevner ikke prakthjelm og det gjelder også for andre hageskribenter. Det er derfor litt problematisk å kartlegge den tidligste bruken av arten.

Prakthjelm er i dag meget vanlig i hagene i hele landet.

  • Fremstad, E. & Solem, T. 2005. Gamle hageplanter i Midt-Norge. – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet. Rapport botanisk serie 2005-2. 72 s.
  • Jonsell, B. (ed) 2001. Flora Nordica. Vol. 2. Chenopodiaceae to Fumariaceae. -
  • The Bergius Foundation. The Royal Swedish Academy of Science, Stockholm. 430 s.
  • Lange, J. 1999. Kulturplantenes indførselshistorie i Danmark indtil midten af 1900-tallet. 2. udg. – DSR Forlag. 477 s.
  • Lid, J. & Lid, D.T. 2005. Norsk flora. 7. utgåva ved Reidar Elven (ed).- Det norske samlaget. 1230 s.
  • Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
  • Rathke, J. 1823. Enumeratio plantarum horti botanici Universitatis Regiae Fredericianae Christianiensis. – Christianiae. Gröndahl. 59 s.
  • Schübeler, F.C. 1886-1889. Viridarium Norvegicum. Norges Væxtrige. Et bidrag til Nord-Europas Natur og Culturhistorie. – Udgiven som Universitetsprogram. Bd. I-III.
  • Tøgersen, Th: 1873: Praktisk Havebog: en vejleder i Frugt-, Blomster – og kjøkkenhaven samt Stuegartneriet. Sarpsborg. 222 s.
  • Åsen, P.A. 2003. Gamle stauder på Agder. – Natur i Sør. Agder naturmuseums rapportserie 2003-2. 81 s.

Tekst og foto:

© Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø
brynhild@tmu.uit.no