Lys prakthjelm

Aconitum x stoerkianum Rchb. ’Bicolor’

Ranunculaceae – Soleiefamilien

Lys prakthjelm er en vakker art der hjelmfargen har en sammensetning i hvitt og lys blått. Blomsterstilken er glatt som hos prakthjelm. Blad og stilker er noe lysere i grønnfargen enn hos hovedarten.

På grunn av mye forvirring i den tidligere navnebruken på hjelm, er det vanskelig å si noe eksakt om når den lyse prakthjelmen ble vanlig i bruk. Men det er trolig at den er like gammel som prakthjelm. Den nevnes av Rathke som dyrket i botanisk hage i Christiania i 1823.

I Mortensens hagebok fra 1836 finnes en omtale av Aconitum intermedium variegatum ”med hætteformige, hvide Blomster”. Det er trolig lys prakthjelm. Det er den eneste hjelmarten som han nevner.

Nøvik har den i staudeboken sin fra 1891 med navnet A. variegatum L. Han beskriver den som en ”Smuk Art med blaahvide blomster”.

Lys prakthjelm er litt mindre hardfør enn prakthjelm, men er utbredt i hager i hele landet. Den brukes også mye til hekk. I Nordland har vi registrert lokale navn som studenternese og lærernese.

 Foto: © Brynhild Mørkved

Kilder

  • Fremstad, E. & Solem, T.  2005. Gamle hageplanter i Midt-Norge. – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet. Rapport botanisk serie 2005-2. 72 s.
  • Jonsell, B. (ed) 2001. Flora Nordica. Vol. 2. Chenopodiaceae to Fumariaceae.
  • The Bergius Foundation. The Royal Swedish Academy of Science, Stockholm. 430 s.
  • Mørkved, B. 2001. Stauder – grønne kulturskatter. – Ottar nr. 235: Gamle hager i Nord-Norge. S. 28-38.
  • Mortensen, M. 1836. Almindelig Norsk Havebog eller kort og letfattelig Anviisning til at anlægge en Urte- og Frugthave, dyrke de almindeligste Kjøkkenvæxter, Frugttræer, Blomster og Ziirplanter. Grundet paa Erfaring og flere nyere Skrifter om Havevæsenet. Gjenomgaaet, berigtiget og forøget. 151 s.
  • Nøvik, P. 1891.Norsk Havebok. – Udgivet efter Foranstaltning af Selskabet ”Havedyrkningens Venner”. Kristiania. F. Beyers Forlag. 193 s.
  • Rathke, J. 1823. Enumeratio plantarum horti botanici Universitatis Regiae Fredericianae Christianiensis. – Christianiae. Gröndahl. 59 s.
  • Åsen, P.A. 2003. Gamle stauder på Agder. – Natur i Sør. Agder naturmuseums rapportserie 2003-2. 81 s.

Tekst og foto:

© Brynhild Mørkved
Universitetsmuseet, Universitetet i Tromsø
brynhild.morkved@uit.no