Bevaring

Norsk genressurssenter arbeider for å kartlegge, bevare og bruke plantegenetiske ressurser i Norge. Bevaring skjer som frø i genbank, som levende planter i bevaringssamlinger og ved at mangfoldet av planter brukes.

Sorter og genetiske varianter av kultur- og nytteplanter bevares som frø eller som levende planter. Bevaring som frø er en enkel og billig metode, og er for de tradisjonelle matvekstene i jord- og hagebruk ordnet gjennom det nordiske samarbeidet NordGen (tidl. Nordisk Genbank). Genbanken ble etablert i 1979 og har i dag frø av ca 30000 sorter, landraser og andre genetiske varianter fra Norden lagret i frysebokser.

Endel planteslag setter ikke sortsekte frø og må lagres vegetativt, det vil si som levende planter i klonsamlinger eller feltgenbanker. Eksempler på slike planter er poteter, frukt og bær, stiklingsformerte blomsterplanter og noen grønnsaker som f.eks. sjalottløk, rabarbra og pepperrot. Opplysninger om hva som finnes i plantesamlinger i Norge under PLANTEARVEN finnes på Genressurssenterets nettsider om bevaringsarbeidet.

Plantesorter i aktiv bruk

I tillegg til bevaring i frøbanker og feltgenbanker er aktiv bruk en god form for bevaring. Jo mer en plante brukes, jo bedre er den sikret for framtida. Alle planter som er bevart i genbanker eller nasjonale plantesamlinger er tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem. Genressurssenteret stiller frø eller annet formeringsmateriale til disposisjon, og bidrar på annen måte til at glemte sorter eller genotyper kan bli dyrket og brukt, gjerne kombinert med næringsutvikling, produksjon og salg.

Foreninger og nettverk for bevaring og bruk

I mange land finnes foreninger og organisasjoner av privatpersoner som samarbeider om bevaring og bruk av spesielle planteslag. I Sverige finnes f.eks. foreningen SESAM og i mange land Sedd Savers, der medlemmene tar vare på plantesorter og produserer frø til andre medlemmer. Til gjengjeld får man tilsendt frø av spennende sorter av andre sorter som andre medlemmer har produsert. Les mer om planteklubber i Norge fra menyen til venstre.